spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Публикации

Институтът на деликтната отговорност, уреден в чл.45 – 54 от ЗЗД, е един от основните способи за защита на правата на гражданите и юридическите лица в случаите на непозволено увреждане. Той обхваща различни фактически състави на отговорността – от такава за лични действия, през отговорността за действия на трети лица, до отговорността за вреди, причинени от вещи или животни. Освен в Закона за задълженията и договорите, различни състави на деликтната отговорност са уредени и на други места в законодателството, например отговорността на държавата и общините за вреди е уредена в Закон за отговорността на държавата и общините за вреди (

За понятието „непреодолима сила“ има дадена легална дефиниция в чл.306, ал.2 от Търговския закон, а именно „непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора“. Практиката определя непреодолимата сила като събитие или действие, което е непредвидимо и непредотвратимо и което е довело до невъзможност за изпълнение на договорното задължение при липса на виновно поведение на длъжника. В настоящото изложение ще обърнем внимание на общите предпоставки за освобождаване от отговорност на длъжника при неизпълнение на задължения по търговска сделка, но следва да се има предвид, че страните по търговска сделка могат да уговорят разширяване или ограничаване на приложното

На 10.04.2020г. Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. Търговските банки, които са приели да прилагат в отношенията със своите клиенти настоящите правила за отсрочване на задълженията, следва изрично да обявят това публично на своя сайт и в банковите си салони. Утвърденият документ осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се

Във връзка с обявеното в страната на 13.03.2020г. извънредно положение и наложената забрана за осъществяване на организирани туристически пътувания се стигна до там много от туроператорите да анулират планираните за идните месеци пътувания, част от които частично или изцяло заплатени от потребителите. В тази ситуация следва да се разгледа въпросът какви са правата на пътниците и кога и по какъв ред могат те да ги реализират. Съгласно чл.89, ал.7, т.2 от Закона за туризма, когато туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващите преди началото на изпълнение на услугата, то същият има право да

Често срещана практика при сделките с недвижими имоти е подписването на предварителен договор за покупко-продажба преди изповядването на нотариалната сделка за прехвърляне на собствеността. В настоящата статия ще се спрем на правната същност на този договор и неговото действие, както и ще обърнем внимание на някои от рисковете, които може да съпътстват неговото сключване.   Правна същност и действие на договора Предварителният договор за покупко-продажба е съглашение, по силата на което едно лице се задължава да продаде на друго лице един недвижим имот, а последният се задължава да го купи срещу заплащане на една определена парична сума. По своята същност предварителният договор е едно обещание за продажба, той