spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Публикации

Често срещана практика при сделките с недвижими имоти е подписването на предварителен договор за покупко-продажба преди изповядването на нотариалната сделка за прехвърляне на собствеността. В настоящата статия ще се спрем на правната същност на този договор и неговото действие, както и ще обърнем внимание на някои от рисковете, които може да съпътстват неговото сключване.   Правна същност и действие на договора Предварителният договор за покупко-продажба е съглашение, по силата на което едно лице се задължава да продаде на друго лице един недвижим имот, а последният се задължава да го купи срещу заплащане на една определена парична сума. По своята същност предварителният договор е едно обещание за продажба, той

В настоящото изложение ще разгледаме накратко общите положения на защита на потребителите при понасяне на вреди вследствие на дефектна стока, съгласно Закона за защита на потребителите (ДВ бр.99 от 2005г.). За да установим при какви условия производителите, респективно дистрибуторите или търговците, ще носят отговорност за причинени вреди от произведена, съответно доставена от тях стока, следва първо да разгледаме основните понятия, с които работи законът в тази област. Предпоставки за възникване на отговорността На първо място законодателят е дал легална дефиниция на понятието „стока“ в чл.130, ал.2 от ЗЗП, според която, стока е всяка движима вещ, независимо дали е самостоятелна или част от друга вещ. За стока се

В настоящата статия ще се спрем накратко на един специален иск за защита на наследствените права, в именно искът за възстановяване на запазена част от наследството, когато тя е накърнена. Съгласно Закона за наследството (ДВ бр.22 от 29.01.1949г.) една група наследници на починалото лице имат право да наследят определен дял от неговото имущество, т.нар. запазена част от наследството, когато те са призовани към наследяване. Тези наследници по закон са низходящите, родителите и преживелият съпруг на наследодателя. Наследодателят може свободно да прави завещателни разпореждания и дарения, но не може, посредством тях, да накърнява запазената част на горецитираните наследници, които, от своя страна,