spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

port-4026758_1280
architecture-1836070_1280

Вещно право

  • Предварителна проверка на статута на недвижим имот;
  • Изготвяне на предварителни договори за покупко-продажба, учредяване право на строеж и строителство;
  • Изготвянето на нотариални актове за покупко-продажба и за учредяване на ипотека;
  • Учредяване на ограничени вещни права върху имоти – право на ползване, право на пристрояване и надстрояване, право на преминаване и др.;
  • Съдебна и извънсъдебна делба на имот;
  • Процесуална защита при оспорване правото на собственост и други вещни права. Представителство при дела за разваляне на договори и за сключване на окончателен договор.