spinner
London Office
Quick Contact

Ред за отсрочване на задължения към банки и финансови институции в условията на извънредно положение

На 10.04.2020г. Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. Търговските банки, които са приели да прилагат в отношенията със своите клиенти настоящите правила за отсрочване на задълженията, следва изрично да обявят това публично на своя сайт и в банковите си салони.

Утвърденият документ осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се променят ключови параметри по кредитния договор. Отсрочват се задължения за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020г. Крайната дата може да варира в зависимост от датата, на която клиентът е поискал да се възползва от отсрочването и от наличието на просрочени вноски към тази дата, но не може да е по-късна от 31.12.2020г. Може да се отсрочват всички дължими суми по кредита или само главницата. Всеки кредитополучател, който има или очаква затруднения при погасяване на задълженията си във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., може да се възползва от предвидените облекчения, при условие че към 01.03.2020г. задълженията му са били редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни. Искането следва да се отправи до банката най-късно до 22.06.2020г., а кредиторът следва да се произнесе до 30.06.2020г. Предлагат се няколко механизма за отсрочване на задължението:

Механизъм №1 – отсрочват се лихвата и главницата по кредита за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020г. В този случай целият остатък от дълга се погасява съгласно нов погасителен план за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

Механизъм №2 – отсрочва се само главницата по договора за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020г., а лихвата продължава да се изплаща съгласно първоначално договореното. След изтичане на периода на отсрочване на главницата се изготвя нов погасителен план, който да обхване целия остатък от дълга.

Механизъм №3 се отнася към револвиращите продукти. Допуска се револвиране на кредитна линия, независимо че има непогасени дължими вноски, като погасяването им се отлага с до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020г. Не се формира минимална сума за револвиране на кредитен лимит по кредитна карта, считано най-рано от 01.02.2020 г., за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020г. След изтичане на този срок формирането на минимална сума за револвиране се възстановява и кредитът се обслужва съгласно първоначално договореното. Дължимите месечни лихви по кредити – овърдрафт се погасяват за сметка на неусвоен лимит за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. или тяхното плащане може да бъде отложено за срок до 6 месеца след изтичане на гратисния период.

Съответният механизъм за отсрочване ще се избира по взаимно съгласие между банките и техните клиенти, като банките могат да договарят с клиентите си и други индивидуални схеми на отсрочване или облекчения, различни от уредените по този ред.

Всяка банка, която ще прилага настоящите правила за отсрочване на задълженията, следва да обявява публично предлаганите облекчения на своя сайт, в офисите си и по други подходящи начини. Веднъж направено обявлението, то се счита отправено до всички клиенти, отговарящи на условията за отсрочване на задълженията. Банките следва да обявят публично и редът, по който ще договарят отсрочването и моментът, от който то ще бъде прилагано.

*Моля да имате предвид, че настоящата статия има само информативен характер, същата не представлява правно становище или съвет и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете действия във връзка с тази информация, следва да потърсите правен съвет по Вашия конкретен казус.

Сложете коментар