spinner
London Office
Quick Contact

Права на потребителите при прекратяване на договори за туристически пакет

Във връзка с обявеното в страната на 13.03.2020г. извънредно положение и наложената забрана за осъществяване на организирани туристически пътувания се стигна до там много от туроператорите да анулират планираните за идните месеци пътувания, част от които частично или изцяло заплатени от потребителите. В тази ситуация следва да се разгледа въпросът какви са правата на пътниците и кога и по какъв ред могат те да ги реализират.

Съгласно чл.89, ал.7, т.2 от Закона за туризма, когато туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващите преди началото на изпълнение на услугата, то същият има право да прекрати договора за туристически пакет без да дължи обезщетения, като възстанови на пътуващите всички заплатени от тях суми. Следователно за периода на обявеното извънредно положение туроператорите могат да анулират сключените договори за туристически пакет без да дължат неустойка за това, но следва да възстановят всички направени от пътуващите плащания по тях. Аналогично е уреден и случаят, при който договорът за туристически пакет се прекратява по инициатива на потребителя. Съгласно чл.89, ал.5 от Закона за туризма пътуващият също има право да прекрати договора, без да заплаща такса за това, в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него и които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. При прекратяване на договора в тази хипотезата пътуващият има право на пълно възстановяване на всички заплатени суми по договора, но няма право на допълнително обезщетение. Срокът за възстановяване на сумите от туроператорите към пътуващите в хипотезите на чл.89, ал.5 и чл.89, ал.7, т.2 от ЗТ е четиринадесетдневен, считано от датата на прекратяване на договора, който срок с приемането на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците (загл. доп. – ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) бе удължен с до 12 месеца от отмяната на извънредното положение.

Междувременно, в опит да се подпомогне туристическия бранш, който е един от сериозно засегнатите отрасли в настоящата ситуация, Министерството на туризма излезе с  указания и препоръки към туроператорите във връзка с прекратените договори за туристически пакети, като ги насърчи да се опитват да предоговорят условията на договорите със своите клиенти. Законът за туризма дава възможност на туроператорите да предлагат отлагане на пътуването за по-късна дата или промяна на маршрута, евентуално дестинацията, както и да предлагат пакети – заместители. Следва да се отбележи, че туроператорите не могат едностранно да променят основните характеристика на договора за туристически пакет, каквито например са дестинацията/дестинациите, датите на престой или цената (освен, ако увеличението на цената е по-малко от 8 на сто и това е предвидено в договора). За да може подобна промяна да обвърже пътуващия, той следва да даде своето изрично съгласие, арг. чл.88, ал.2 от ЗТ, като евентуално подпише допълнително споразумение  към сключения договор, в което изрично е указано кои клаузи от договора как се изменят. В случай че пътуващият не приеме измененията, то туроператорът може да предложат пакет – заместител със същото или по-високо качество. В хипотезата, в която пътуващият приеме пакета – заместител, то туроператорът няма да дължи връщане на заплатените по прекратения договор суми, а ще ги прихване срещу дължимите плащания по новия договор, арг. чл.88, ал.6 от ЗТ. В противен случай туроператорът ще следва да възстанови всички получени суми по прекратения договор в срок до 12 месеца от отмяната на извънредното положение.

Във връзка с извънредната ситуация в момента в много страни по света, както и предвид невъзможността да се предвиди продължителността на ограниченията за пътуване в различните държави, предлагането на пакети-заместители от страна на туроператорите може да се превърне в сериозно предизвикателство, ето защо бе предвидена възможността същите да могат да издават ваучери на стойност, платената от пътуващия сума по прекратения договор. Целта на ваучерите е туроператорите да могат да прихванат платените суми по прекратените договори срещу задълженията на пътуващите по бъдещите договори с тях. Туроператорите следва да предвидят възможността сумите по ваучерите да бъдат възстановени на потребителите, ако те не се възползват от тях. Тук също е важно да отбележим, че приемането на ваучер вместо възстановяване на сумата по прекратения договор е една правна възможност за потребителя, но не и негово задължение.

*Моля да имате предвид, че настоящата статия има само информативен характер, същата не представлява правно становище или съвет и не съдържа изчерпателен анализ на поставените теми. Преди да предприемете действия във връзка с тази информация, следва да потърсите специализиран правен съвет по Вашия конкретен казус.

Сложете коментар