spinner
London Office
Quick Contact

Търговско право

За понятието „непреодолима сила“ има дадена легална дефиниция в чл.306, ал.2 от Търговския закон, а именно „непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора“. Практиката определя непреодолимата сила като събитие или действие, което е непредвидимо и непредотвратимо и което е довело до невъзможност за изпълнение на договорното задължение при липса на виновно поведение на длъжника. В настоящото изложение ще обърнем внимание на общите предпоставки за освобождаване от отговорност на длъжника при неизпълнение на задължения по търговска сделка, но следва да се има предвид, че страните по търговска сделка могат да уговорят разширяване или ограничаване на приложното

На 10.04.2020г. Управителният съвет на Българската народна банка утвърди представения от Асоциацията на банките в България (АББ) проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г. Търговските банки, които са приели да прилагат в отношенията със своите клиенти настоящите правила за отсрочване на задълженията, следва изрично да обявят това публично на своя сайт и в банковите си салони. Утвърденият документ осигурява възможност за промени в графика за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се