spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

skyscraper-3184798_1280
table-2254656_1280

Търговско право

Дружествено право:

 • Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие;
 • Регистрация и промяна в правния статут на граждански дружества, сдружения с нестопанска цел и фондации;
 • Преобразуване и ликвидация на търговски дружества;
 • Промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;
 • Свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците/акционерите/облигационерите;
 • Сделки с търговски предприятия;
 • Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговски дружества;
 • Процесуално представителство по искове, свързани със спорове между управителните органи и акционерите.

Търговски сделки:

 • Консултация, представителство и участие в преговори във връзка със сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове търговски сделки;
 • Изготвяне на конкретни договори;
 • Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, развалянето и прекратяването на търговски сделки;
 • Извънсъдебно и съдебно събиране на просрочени задължения, включително и в производство по несъстоятелност.