spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

laptop-3196481_1280
samson-ZGjbiukp_-A-unsplash

Правно обслужване на юридически лица

Обхваща текущо правно обслужване на търговски дружества, съобразно спецификата на извършваната дейност и може да включва:

  • Учредяване и регистрация на търговско дружество, промени в първоначалната регистрация на дружеството;
  • Консултации по всички правни проблеми, свързани с управлението на търговско дружество;
  • Съставяне на вътрешнофирмени документи, както и тяхното последващо изменение при промяна в законодателството;
  • Консултации по Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
  • Съставяне и проверка на договори. Изготвяне на трудови договори и свързаната с тях документация;
  • Съдействие и представителство при провеждане на преговори с партньори и клиенти, включително и при извънсъдебно уреждане на спорове;
  • Предоставяне на консултации и писмени становища по правни въпроси във връзка и по повод дейността на дружеството;
  • Проучване, консултиране и изготвяне на необходимите документи при сделки с недвижими имоти;
  • Процесуално представителство по граждански, търговски и изпълнителни дела;
  • Правно обслужване по всички допълнително възникнали казуси във връзка с дейността на дружеството.