spinner
London Office
Quick Contact
Image Alt

Услуги

pen-2683078_1280
feather-3819497_1280

Облигационно право

  • Консултация, представителство и участие в преговори във връзка със сключване, изменение, разваляне или прекратяване на различни видове договори;
  • Изготвяне на конкретни договори – покупко-продажба, наем, заем, дарение, изработка, поръчка, залог,  цесия, встъпване и заместване в дълг, и пр.;
  • Процесуално представителство при спорове във връзка с изпълнението, неизпълнението, изменението, развалянето и прекратяването на договори;
  • Съдебно и извънсъдебно събиране на просрочени задължения;
  • Представителство по дела за обезщетения за имуществени и неимуществени вреди от непозволено увреждане.