spinner
London Office
Quick Contact

Защита на потребителите

Във връзка с обявеното в страната на 13.03.2020г. извънредно положение и наложената забрана за осъществяване на организирани туристически пътувания се стигна до там много от туроператорите да анулират планираните за идните месеци пътувания, част от които частично или изцяло заплатени от потребителите. В тази ситуация следва да се разгледа въпросът какви са правата на пътниците и кога и по какъв ред могат те да ги реализират. Съгласно чл.89, ал.7, т.2 от Закона за туризма, когато туроператорът е възпрепятстван да изпълни договора поради непреодолими и извънредни обстоятелства и е уведомил пътуващите преди началото на изпълнение на услугата, то същият има право да

В настоящото изложение ще разгледаме накратко общите положения на защита на потребителите при понасяне на вреди вследствие на дефектна стока, съгласно Закона за защита на потребителите (ДВ бр.99 от 2005г.). За да установим при какви условия производителите, респективно дистрибуторите или търговците, ще носят отговорност за причинени вреди от произведена, съответно доставена от тях стока, следва първо да разгледаме основните понятия, с които работи законът в тази област. Предпоставки за възникване на отговорността На първо място законодателят е дал легална дефиниция на понятието „стока“ в чл.130, ал.2 от ЗЗП, според която, стока е всяка движима вещ, независимо дали е самостоятелна или част от друга вещ. За стока се